Før du køber en brugt olietanke bør du vide at:

Spørgsmål og svar

Hvad siger loven om køb af brugt tank?
Tidligere var der lovkrav om at brugte tanke først måtte tages i anvendelse efter at være blevet kontrolleret og renoveret. Med bekendtgørelse 633 i 2005 blev dette krav ændret – til gengæld skal du nu være opmærksom på at der ifølge loven ved bekendtgørelse 1611 af 10/12 2015 er aldersbegrænsning på hvor længe en olietank må anvendes. Derfor er det nødvendigt at der følger et typeskilt med på tanken som dokumenterer alderen!

Tankattest
Generelt er det en god ide at sikre sig tankattest for beholderen, tanken kan dog stadig godt være lovlig uden attest, men du skal være opmærksom på at den ikke må bruges hvis du ikke kan se produktionsdatoen på typeskiltet eller har/får en tankattest ved overtagelsen.

Det er dit ansvar
Der er rigtig mange olietanke fra ejendomme som får installeret alternativ opvarmning. Bevæbn dig med tålmodighed og prøv vær kritisk indstillet på pris og tilstand på tanken – ansvaret er dit i det øjeblik du overtager tanken…..
Højst 30 år
Reglen for at anvende en brugt olietank er gældende for tanke som opstilles over jorden, jf. bekendtgørelse 1611 af 10/12 2015.
Som hovedregel skal du regne med at ovenjordiske tanke kun må anvendes i 30 år efter produktionsdatoen og at der skal være typeskilt på tanken.

Ukendt alder
Hvis alderen er ukendt - eller ikke kan stadfæstes - må den ikke anvendes til olieoplag. Uanset tilstanden.

Disse tanke må ikke anvendes
Visse tanke må under alle omstændigheder ikke anvendes – dette er især :
- tanke som har været nedgravet
- tanke med synlige udvendige tæringer

Opstilling og husk rørføringen
Vær desuden opmærksom på, at tanken bør opstilles på samme forhold som den er etableret under – dvs. indvendige tanke opstilles indendørs samt at der er krav til fast belægning og stabil understøtning af tanken – og især at rørsystemet også skal opfylde lovens krav og derfor typisk skal udskiftes når den brugte tank installeres.
Plastiktanke

Plastiktanke skal have en tæt fast belægning og ka,n i praksis, næsten aldrig opstilles indendørs, pga brandmyndighedskrav.

Derudover er der for plastiktanke regler om:
- afstand til ejendomsskel og brandfarlige materialer
- krav om en tæt fast belægning (ikke fliser) under tanken.

Derudover er der flere øvrige forhold som du skal være opmærksom på. Kontakt kontoret for nærmere information om korrekt opstilling af plastiktanke.
Olietanke og omtanke…
Vi har samlet nogle enkelte, og enkle, råd omkring olietanke, som du kan få gavn af:

1) Undersøg, om der ligger tanke på din grund, som ikke længere er i brug. Find også ud af, om de er blevet tømt og afblændet.
2) Har du en tank, som er blevet tømt for nylig, skal du sørge for at få en tømningsattest fra den person eller det firma, der har udført arbejdet. Gem tømningsattester sammen med ejendommens øvrige papirer.

Lad os hjælpe
A.A. Service & Transport Danmark A/S stiller gerne vores åbne arkiv til rådighed for dig. I arkivet kan vi se en oversigt over alle de tanke, vi har tømt siden 1994. Arkivet rummer mere end 80.000 tømninger så måske er du heldig at din er en af dem...

Med bare lidt omtanke for olietanken, gør du miljøet en stor tjeneste. Det er ikke for sent…….før det er for sent.

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S hvis du er i tvivl.
Specialisten giver dig miljøren samvittighed
Lad A.A. Service & Transport Danmark A/S eller din oliefyrsmontør gennemgå tank og rørsystem.

Hvad skal du være opmærksom på Få bl.a. undersøgt alderen og tilstanden på din tank, om du er sikret mod overfyldning af tanken – og om installationerne er korrekt udført.

Unødige rørføringer
Da der, ifølge loven, skal være en enstrenget sugeledning mellem tank og oliefyr bør du også kontrollere om alle returrør er sløjfet,
Få din tank renset ca. hvert 5. år
Tyktflydende olieslam blandet med vand er meget aggressivt over for tankens stål. Tankens levetid øges derfor betragteligt, når du får tanken renset.

Bedre økonomi og miljøomtanke
Rensningen forbedrer også fyrets brændselsøkonomi – og samtidig mindsker man udledningen af CO2, når slammet fjernes fra tanken.

Særligt for tanke over 6000 ltr.
Næsten alle tanke på 6000 ltr. og derover skal ifølge loven ved bekendtgørelse 1611 af 21/12 2015 (§36) renses og inspiceres min. hver 5 år.

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S for en effektiv rensning af din tank
Vand og olie er en dårlig kombination
Kontroller påfyldnings- og udluftningstilslutningerne Sørg for, at der ikke står vand op omkring påfyldningsstudsen, at der er pakning i dækslet ved nedgravede tanke samt hætte på udluftningsrøret.

Vand i tanken giver ikke blot driftproblemer, men skaber også grobund for en bakteriel proces med slam og øget korrosion af tankens indvendige stål.

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S for information om bundsugning af tanke hvis der er problemer.
Undgå at bryde loven
Uanset om din tank ellers ville have været lovlig, i forhold til alderen, er det ifølge loven i bekendtgørelse 1611 af 10/12 2015 et krav at den skal tømmes for restindholdet og afblændes når den tages ud af brug.

Dokumentation på sløjfningen
Sørg altid for at få en attest for arbejdet fra den udførende part på tømningen. Afblændingen kan du principielt selv udføre, men lav en dokumentation på samme med billeder og beskrivelse og tilføj det til tømningsattesten.

Det er ikke tilstrækkeligt at:
- hælde vand i tanken og suge indtil oliefyret ikke længere virker som tømning.
- Suge indholdet med en boremaskinepumpe som tømning
- Skrue påfyldningsstudsen på som afblænding
- Lade udluftningsrøret stå uden afblænding

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S og få en korrekt sløjfning af din olietank.
Din pligt, dit ansvar
Som tankejer er det dit ansvar at olietanke sløjfes korrekt ved endt brug.

Når du vil sløjfe din tank, har du ifølge Tankbekendtgørelsens 1611 af 10/12 2015 (§31) pligt til først at tømme den for restindhold, fjerne eller opgrave den eller, som minimum, afblænde den så den ikke, ved en fejl, fyldes med olie.. Hvordan overholder jeg loven? A.A. Service & Transport Danmark A/S hjælper dig med at følge lovgivningen. I praksis betyder det, at vi suger indholdet med vakuumpumpe, da en traditionel boremaskinepumpe ikke har den nødvendige sugeevne til at tømme tanken helt for slam og olierester. Hvis der ligger en olierest i din tank, kan den med tiden sive ud i jorden og efterhånden trænge ned i grundvandet. Og det er dyrt at rydde op efter en forurening.

Tømningsattest
Så snart vi har tømt tanken, giver vi dig en tømningsattest (vigtigt dokument – bl.a. i forbindelse med hushandel). Herefter skal tank og tilhørende rørsystem blændes af.

Afblænding
Du må gerne selv afblænde tank og rørsystem, når din tank skal sløjfes. Ellers kan du lade den lokale montør, smed eller VVS-mand stå for det. A.A. Service & Transport Danmark A/S kan også hjælpe dig. Under alle omstændigheder bør du sikre dokumentation for afblændingen med en attest eller billeder som du vedhæfter tømningsatteten.
Spiller størrelsen af min tank nogen rolle?
Ja proceduren for at opfylde kravene om tømning for restindholdet varierer for hvorvidt din tank er : op til 2500 liter mellem 2500 og 5900 liter over 6000 liter

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S så du er sikker på at opfylde lovens regler.
Det sikre valg er opgravning
Det vil altid være mest hensigtsmæssigt at grave tanken op idet der så aldrig vil kunne opstå tvivl omkring hvorvidt den er tømt fyldestgørende og opfylder loven og lignende.
Forurening ved tanken
Ved en opgravning gennem A.A. Service & Transport Danmark A/S har du tillige mulighed for at få undersøgt hvorvidt tanken har forurenet og få dokumentation for samme. Sådan dokumentation for ren jord på ejendommen vil altid være et godt kort ved ejendomshandel og i et miljøperspektiv. Hvis det er under 6 måneder siden tanke har været brugt er du, som privat ejer, som hovedregel forsikringsmæssigt dækket mod forurening via oliebranchens forsikringspulje.

Tanken skal opgraves hvis den er ulovlig
Hvis tanken er ulovlig pga manglende tømning for restindholdet eller manglende afblænding risikerer du at være forpligtiget til at dokumentere for hvorvidt forurening har fundet sted – i disse tilfælde vil det i praksis næsten altid være nødvendigt med en opgravning.

Før opgravningen
Under alle omstændigheder siger tankbekendtgørelsen, at din tank skal tømmes for restindhold, før du må grave den op.
Desuden kræver de fleste produkthandlere at se en tømningsattest, når du indleverer tanken til destruktion.
En tømningsattest er din dokumentation for at tanken er tømt for restindholdet som sikrer produkthandleren mod at forurene med et eventuel olieindhold fra tanken ved ophugningen.

Har vi tømt din olietank Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S, hvis du skal bruge en tømningsattest og mener at vi har tømt din olietank så ser vi efter i vort arkiv helt tilbage til 1994.
Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S for en professionel opgravning af din olietank.
Lovkravet Sandfyldning sker med henblik på at forhindrer at tanken styrter sammen og giver sætningsskader. Den nuværende tankbekendtgørelse stiller ingen krav om sandfyldning af tanke. Flere kommuner og tilsynsmyndigheder anbefaler dog, at du sikrer din tank mod sammenstyrtning og det kan også være hensigtsmæssigt, især hvis: - tanken er belligende i din indkørsel, - under nuværende eller kommende bygninger - under et trafikeret område Specielt for tanke fra før 1970
Har du en tank fra før 1970, der ikke kan graves op, skal den ifølge tidligere bekendtgørelser tømmes for restindhold og derefter sandfyldes – særligt hvis den ligger under et byggeri eller under et område med trafik.
Dette skyldes at tanke fra før 1970 ikke har en udvendig korrosionsbeskyttelse og derfor udgør ekstra stor risiko for sammenstyrtning.

A.A. Service & Transport anbefaler, at du kontakter Teknisk Forvaltning for at høre, om du har pligt til at sandfylde din tank.

Tanke fra efter 1970
Hvis din tank er fremstillet efter 1970, er den formentlig beskyttet af en glasfiberbelægning, som sikrer den mod tæring udefra og du er derfor ikke påkrævet at sandfylde den.
Sandfyldning kan især være overflødig, hvis din tank er gravet ned ude i græsplænen.
Det afgørende er, at der ikke står noget tungt oven over tanken, som fx en bil eller et hus.

Hvornår er sandfyldning en fordel Hvis du vil sælge huset, er det naturligvis en fordel, at den nedgravede olietank enten er gravet op eller sikret mod sammenstyrtning.
En sandfyldning giver dig et godt kort på hånden, når ejendommen skal sælges. Ofte forhindrer det krav om opgravning fra sælgeren og sikre at køberen ikke behøves tænke mere på den tank.
A.A. Service & Transport tilbyder dig en saglig, neutral vurdering af, om du bør sandfylde din tank. Vurderingen er gratis, hvis den kan klares over telefonen.

Sandfyldning eller opgravning Som regel er det bedst, at du graver tanken op og sender den til destruktion. Der er dog undtagelser. Særlige forhold i forbindelse med netop din olietank kan gøre opgravningen til en vanskelig og dyr affære. Ofte er det dog pengene værd at ofre lidt ekstra på at fjerne tanken i forhold til at fremtidssikre sig.

A.A. Service & Transport kan hjælpe dig med en vurdering af om du bør sikre din olietank mod sammenstyrtning ved at fylde den med ovntørret sand, grave den op eller om den kan blive liggende efter en tømning.
Få et overblik
Vi har samlet nogle bilag som hjælper til forståelsen af olietank installationen, princippet for godkendelsesnummer og tankproducenter.

Mærkeskilt og G nummer
Skitse over tankinstallation på nedgravet tank under 6m3
Skitse på nedgravet tankinstallation over 6m3
Liste over godkendte tankproducenter

[two_third] Hvad siger loven om køb af brugt tank?

Tidligere var der lovkrav om at brugte tanke først måtte tages i anvendelse efter at være blevet kontrolleret og renoveret, med bekendtgørelse 633 i 2005 blev dette krav ændret – til gengæld skal du nu være opmærksom på at der ifølge loven ved bekendtgørelse 1321 af 21/12 2011 er aldersbegrænsning på hvor længe en olietank må anvendes !

Hovedreglen

Som hovedregel skal du regne med at ovenjordiske tanke kun må anvendes i 30 år efter produktionsdatoen og at der skal være typeskilt på tanken.

Hvis alderen er ukendt eller ikke kan stadfæstes må den ikke anvendes til olieoplag – uanset tilstanden.

Visse tanke må under alle omstændigheder ikke anvendes – dette er især :

tanke som har været nedgravet
tanke med synlige udvendige tæringer

Vær desuden opmærksom på, at tanken bør opstilles på samme forhold som den er etableret under – dvs. indvendige tanke opstilles indendørs samt at der er krav til fast belægning og stabil understøtning af tanken – og især at rørsystemet også skal opfylde lovens krav og derfor typisk skal udskiftes når den brugte tank installeres.

Plastictanke

Plastiktanke skal ydermere have en tæt fast belægning og kan i praksis næsten aldrig opstilles indendørs, pga brandmyndighedskrav.
Derudover er der for plastiktanke regler om afstand til ejendomsskel, brandfarlige materialer samt krav om en tæt fast belægning (ikke fliser) under tanken og flere øvrige forhold som du skal være opmærksom på.

Tankattest og typeskilt

Generelt er det en god ide at sikre sig tankattest for beholderen, tanken kan dog stadig godt være lovlig uden attest, men du skal være opmærksom på at den ikke må bruges hvis du ikke kan se produktionsdatoen på typeskiltet eller har/får en tankattest ved overtagelsen.

Der er rigtig mange olietanke fra ejendomme som får installeret alternativ opvarmning, bevæbn dig med tålmodighed og prøv vær kritisk indstillet på pris og tilstand på tanken – ansvaret er dit i det øjeblik du overtager tanken…..

For din egen og miljøets skyld, bør du følge reglerne i Tankbekendtgørelsen. Du kan nemlig ikke umiddelbart se på en tank, om den er i god stand. Indvendig tæring opdager du først, når tanken er helt gennemtæret. Og så er det for sent.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om reglerne for opstilling af olietanke, henviser A.A. Service & Transport til Kingspan A/S på adressen: http://www.roug.dk eller LD Handel på adressen: www.ldhandel.dk og anbefaler desuden generelt at man køber nye tanke istedet for brugte. [/two_third]

[one_third_last] [/one_third_last]

Skriv et svar