Rensning af tanke fra 6000 ltr. og opefter

Rensning af store tanke

Når A.A. Service & Transport Danmark A/S udfører rensning af store tanke og  beholdere på 6000 ltr. og derover, sker det ved at den eventuelle rene olie i tanken først suges op på separat rum på tankvognen. Herefter går en renseinspektør, forsynet med egnet åndedrætsværn, og under konstant opsyn ned i selve tanken og skraber denne ren for bundslam, spuler med skylleolie og endelig aftørrer tanken med klude.

Adgangen ind i tanken

Alle lovlige beholdere på 6000 ltr. og derover er forsynet med et mandedæksel, (også kaldet inspektionslem) som typisk er en rund metalplade med en diameter på 40-60 cm. hvorigennem påfyldnings- eller pejlestudsen typisk er etableret.

Mandedækselet blev historisk lovmæssigt vedtaget som krav på tanke fra 6000 ltr og derover i 1970 i forbindelse med et myndighedskrav omkring bundzone- og korrosionsbeskyttelse af alle tanke lavet af fabrikanter med typegodkendelse til fremstilling af tanke og beholdere.

Hvorfor

Dette sker pga tankens længde og bundslammet konsistens gør at en spuling af tanken gennem pejle-/ og udluftningsrør typisk vil være utilstrækkelig i forbindelse med driftproblemer på beholderen.
Ydermere er det gældende for stort set alle beholdere fra 6000 ltr. og derover at der er lovkrav om periodisk inspektion og tæthedsprøvning i hehold til Bekendtgørelse 1611 af 10/12 2015 §43,

En rensning i selve tanken er derfor næsten altid relevant såfremt en inspektion ikke allerede er foretaget – da rensningen også er en særskilt nødvendighed omkring lovkravet og inspektionen.

REN oliebesked…

3 fordele som du ikke finder andre steder

  • Størst erfaring på området
  • Specialbygget materiel
  • Brugbar olie bevares

Rensning ved spuling ovenfra

Det er naturligt muligt at rense tanken ovenfra ved spuling som beskrevet under punktet “rensning af tanke under 5900 ltr.”, men det understreges at dette anses som utilstrækkeligt, herunder særligt såfremt beholderen skulle/skal inspiceres og tæthedsprøves ifølge gældende lovbestemmelser.

Rensning af store tanke med renseinspektør

Kontakt os

Kontakt kontoret for hvilke regler som er gældende for netop DIN tank mht lovkravet om inspektion og tæthedsprøvning og overvej under alle omstædigheder om ikke det er det rigtige at få tanken renset indvendig af en renseinspektør – dels fordi en utilstrækkelig rengøring vil medføre der efterlades aggressivt tærende og korroderende olieslam i tanken som formindsker tankens levetid og dels fordi problemet aldrig vil blive mindre sålænge den beskidte olie ikke fjernes !

Skriv et svar